logo

Historie EAJG

29-10-2011 10:00

Een Ander Joods Geluid (EAJG) is ontstaan uit onvrede over de wijze waarop debat en meningsvorming over Israël in Joodse kring plaatsvinden. Kritiek op Israël wordt vertaald als: tegen Israël. Elke vorm van begrip voor de Palestijnen betekent per definitie: tegen Israël. Velen binnen de Joodse gemeenschap houden hun mond of staan onvoorwaardelijk en ongenuanceerd achter nagenoeg alle officiële Israëlische regeringsstandpunten.

De buitensporige reactie van Israël op de Tweede Intifadah, zowel in de bezette gebieden als in Israël zelf, deed een aantal Joden besluiten hierover publiekelijk verontwaardiging uit te spreken. Dit initiatief vond veel weerklank. Vele Joden betuigden hun adhesie met de oproep in de advertenties van Een Ander Joods Geluid en velen bezochten de eerste openbare bijeenkomst op 14 januari 2001.

Uit de kring van ondertekenaars van het manifest trad een aantal mensen naar voren: het organiserend comité, dat dit andere Joodse geluid wilde uitdragen en initiatieven wilde ontplooien die daarvoor nodig waren. Uit dit organiserend comité is de stichting Een Ander Joods Geluid ontstaan, opgericht in het voorjaar van 2001 op basis van de volgende beginselverklaring, waarvan de kern in haar statuten is vastgelegd.

Beginselverklaring EAJG (2001)

De stichting Een Ander Joods Geluid stelt zich ten doel:

  • Het voeden van het publieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden.
  • Het doorbreken van het taboe dat Joden vinden dat zij geen kritiek op de staat Israël mogen uiten en dat ook van anderen niet accepteren.
  • Het uit verbondenheid met het lot en voortbestaan van Israël ondersteunen van vredesinitiatieven. Uitgangspunt: de algemeen aanvaarde beginselen van gelijkheid, verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ten einde een duurzame vrede in het Midden-Oosten te bereiken zonder onderdrukking en/of discriminatie van welke kant en in welke vorm dan ook.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

Grondbeginselen

Een Ander Joods Geluid is een actiegroep, die zich - juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël - het politieke debat en de kritische meningsvorming over Israël en de bezette gebieden ten doel stelt. Dit zonder te tornen aan het bestaansrecht van de staat Israël.

Een Ander Joods Geluid wil het taboe dat Joden geen kritiek op Israël zouden mogen uiten en dat ook niet van anderen accepteren, doorbreken. Een Ander Joods Geluid wil bereiken dat zowel binnen Joodse kring als daarbuiten kritische geluiden over Israël mogelijk zijn zonder het etiket 'tegen Israël' opgeplakt te krijgen.

Een Ander Joods Geluid is bezorgd over het uitblijven van vrede in het Midden-Oosten, over onderdrukking en discriminatie van Palestijnen en de gevolgen daarvan voor de Israëlische samenleving. Juist uit verbondenheid met het lot en het voortbestaan van Israël wil Een Ander Joods Geluid het debat aanzwengelen en vredesinitiatieven steunen met als uitgangspunt de algemeen aanvaarde beginselen van gelijkheid, verdraagzaamheid en menselijkheid, zoals vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de Mens.

Een Ander Joods Geluid staat voor:

  • Dialoog en wederzijds respect in plaats van geweld en machtsmisbruik.
  • Gelijke kansen en rechten voor alle bevolkingsgroepen.
  • Volledige terugtrekking van kolonisten en militairen uit de bezette gebieden, dit in overeenstemming met de VN resoluties 242 en 338, in ruil voor vrede en veiligheid.
  • Het realiseren van een levensvatbare Palestijnse staat naast Israël; Jeruzalem als hoofdstad van twee staten.
  • Een evenwichtige oplossing van het probleem van de Palestijnse vluchtelingen. Een voorwaarde is dat Israël zijn medeverantwoordelijkheid voor het ontstaan van dit probleem erkent. Pas dan kan onderhandeld worden over de vraag hoe Israël een bijdrage kan leveren om het onrecht te herstellen, zonder zijn eigen bestaan in gevaar te brengen.

Een Ander Joods Geluid steunt de vredesbewegingen en mensenrechtenorganisaties in Israël die zich voor deze doelen inzetten. Een Ander Joods Geluid richt zich op de Nederlandse samenleving in het algemeen en op de Joodse gemeenschap daarbinnen. Een Ander Joods Geluid zal door middel van acties en verklaringen zijn stem laten horen en invloed trachten uit te oefenen op de politiek.