logo

PVV: stuur Palestijnen maar naar Jordanië

12-04-2009 02:00

PERSBERICHT

12 april 2009

Persbericht van vier organisaties (Een Ander Joods Geluid, Nederland Bekent Kleur, Nederlands Palestina Komitee en Vrouwen in het Zwart) naar aanleiding van de bijdrage van de PVV aan het overleg met Minister Verhagen.

"Biedt Palestijnen uit Gaza een uitweg naar de Palestijnse staat die er al is ten oosten van de Jordaan: ik bedoel Jordanië". Daar heeft PVV-kamerlid Raymond de Roon op 8 april op aangedrongen bij Minister Verhagen, tijdens een algemeen overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Voor het eerst wordt hiermee nu in Nederland door een partij in het parlement bepleit vertrek van Palestijnen naar elders te helpen bevorderen. Het vanzelfsprekende recht om op eigen grond te wonen, wordt Palestijnen daarmee impliciet ontzegd.

De Roons opmerking komt immers neer op een aansporing aan de Nederlandse regering, zich in te zetten ten behoeve van 'vrijwillig vertrek', zonder dat de bevolking van Gaza om die mogelijkheid heeft gevraagd en zonder dat Jordanië dat wenst. Integendeel: Jordanië heeft nog in 2002 nadrukkelijk aan Israël kenbaar gemaakt, geen Palestijnen op te zullen nemen die tot vertrek aangezet worden. De Roon blijkt een aanhanger van het rechtszionistisch gedachtegoed, dat sinds jaar en dag Jordanië als een Palestijnse staat beschouwt en de breed gedragen twee-statenoplossing afwijst. Onder Palestijnen, in Jordanië en internationaal, ontbeert de Roons idee elk draagvlak.

De Roon ging evenwel verder, door ook elke hulp aan de burgerbevolking van Gaza te willen stoppen. Hij toont zich onverschillig voor het lot van anderhalf miljoen burgers. Hij wil de bitter noodzakelijke humanitaire en andere hulp verruilen voor een loos idee, waarmee geen Palestijn geholpen is.

Gezien de gewelddadige en wederrechtelijke wijze waarop Israël zich in het verleden van Palestijnen heeft ontdaan en tot vandaag de dag Palestijnen bejegent en onderdrukt, zet de Roon met zijn suggestie de deur open voor verdrijving en deportatie van Palestijnen, niet alleen uit Gaza, maar ook van de Westelijke Jordaanoever en uit Israël zelf. Hij vraagt van de Nederlandse regering te handelen in strijd met het internationaal recht en de rechten van de mens, iets dat Nederland slechts hoon zal opleveren.

De Roon zou er beter aan doen van de Nederlandse regering te verlangen, alle middelen in te zetten om Israël te bewegen de boycot van Gaza te beëindigen, het internationale recht te respecteren en zich volledig, onvoorwaardelijk en met spoed uit alle bezette Palestijnse gebieden terug te trekken.

---------

Hieronder de volledige inbreng van De Roon: 

"Indien wij over de Gazastrook spreken, het lijden van de mensen in dat gebied en het lijden van de mensen in de aangrenzende regio in Israel, dan zeg ik: het probleem is Hamas, Hamas en nog eens Hamas. Er bestaat, ook bij onze regering en in deze Kamer, zo'n grote behoefte aan een 'duurzaam bestand'. Dat duurzaam bestand komt er niet, zo lang Hamas niet is uitgeschakeld.

Men wil zo graag dat er onderhandeld wordt met Hamas. Maar waarover? Wat de PVV betreft, wordt er niet onderhandeld over instandhouding van dat internationale donorinfuus, dat Hamas in het zadel houdt. Mijn fractie zal daar geen steun aan geven. De door velen hier zo begeerde twee-staten-oplossing zal er ook niet komen, zolang er een Hamas bestaat. We weten allemaal, dat Hamas anti-zionistisch is en de vernietiging van de staat Israël nastreeft. Moeten we daarover met hen onderhandelen? Ze bewegen om dat op te geven? Dat gaat niet gebeuren, want Hamas is niet alleen anti-zionistisch. Hamas is anti-joods.

Hamas is een racistische organisatie. Als het westen over iets met Hamas moet praten, dan is het hun rabiate Jodenhaat.

De preambule van het Handvest van Hamas zegt dat het doel van Hamas niet alleen een oorlog tegen Israël of het zionisme is maar een oorlog tegen het hele Joodse volk. Het Joodse volk is namelijk de vijand van de islam. En dit blijkt niet alleen uit de preambule van het Hamas-handvest maar ook uit art 22, waarin wordt aangegeven dat de Joden verantwoordelijk zijn voor alle misstanden in de wereld (de Joden zouden beide wereldoorlogen hebben veroorzaakt, evenals het communisme enz enz).

De Jodenhaat van de islam vloeit rechtstreeks voort uit de Koran. Dat Handvest van een politieke ideologie, die uit is op wereldoverheersing. De Koran, die door o.a. minister Hirsch Ballin, liefkozend is aangeduid als een 'heilig boek'. Zolang Hamas de Jodenhaat koestert, zullen zij ook nooit een twee-staten-oplossing accepteren. Als er met Hamas wordt gesproken, dan moet het er over gaan dat ze hun racisme moeten laten varen.

Als er een beweging met de ideologie van Hamas in Nederland zou opstaan, zouden we dan zeggen 'laten we daar mee onderhandelen'? natuurlijk niet: die beweging zou onmiddellijk in en buiten rechte veroordeeld worden.

Niemand zou het tijdens de Tweede Wereldoorlog in zijn hoofd hebben gehaald om het nazibewind te willen steunen door de Duitse bevolking van hulpverlening te voorzien. Waarom zouden we dan wel het Hamasbewind in de Gazastrook langer in het zadel te houden door de bevolking daar te ondersteunen? Wat mij betreft, gaat daar geen Nederlands belastinggeld meer naar toe.

Ik vraag de minister van Buitenlandse Zaken om zijn diplomatieke inspanningen ten behoeve van hen die in de Gazastrook lijden onder het Hamasbewind en daar ook onderuit willen, alsvolgt in te zetten:

Biedt hen een uitweg naar de Palestijnse staat die er al is ten oosten van de Jordaan: ik bedoel Jordanië.

Zet er op in dat de internationale gemeenschap zich inspant om dat mogelijk te maken.

Zolang partijen in dit conflict zeggen te willen praten over een twee-staten-oplossing ten westen van de Jordaan, wens ik ze daarin succes. Maar ik geloof er niet in dat dat een haalbare en zinvolle oplossing zal kunnen zijn en al helemaal niet met Hamas aan het roer."

Commentaar EAJG-bestuur: deze opmerkingen zijn geheel in lijn met hetgeen PVV leider Wilders in 2008 opmerkte, tegenover de Belgische krant De Standaard:

"Palestijnen die op dit moment in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wonen, zouden zeer wel naar de andere kant van de Jordaan kunnen gaan - naar Jordanië of andere gebieden. Daar is ruimte en plaats genoeg en er wonen ook al veel Palestijnen."

U bent ook nog voor etnische zuivering?

Wilders: "Dat is geen etnische zuivering. Israël kan met recht aanspraak maken op dat gebied. Verder moeten we niemand kwaad doen, maar ik zie wat er nu gebeurt: Hamastan regeert de Gazastrook." (De Standaard, zaterdag 28 juni 2008)

Laatste persberichten