logo

Israël & Palestina-stemwijzer

Opvattingen Een Ander Joods Geluid over de stellingen in de Israël & Palestina-stemwijzer

1. Een twee-statenoplossing is de meest wenselijke oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict

Commentaar Een Ander Joods Geluid: De twee-statenoplossing geldt als de algemeen aanvaarde oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict en kan op steun rekenen van zowel een meerderheid van Israëli’s en Palestijnen als van de internationale gemeenschap. Niettemin wordt de kans op een twee-statenoplossing steeds kleiner, doordat ze almaar niet gerealiseerd wordt en er in de tussentijd maatregelen worden genomen die de realisatie van een levensvatbare Palestijnse staat steeds verder bemoeilijken. De belangrijkste ontwikkeling hierbinnen is de uitbreiding van Israëls nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Desondanks ziet ook Een Ander Joods Geluid twee staten als meest duurzame en meest wenselijke oplossing van het conflict.

2. Nederland dient het streven van de Palestijnse Autoriteit voor Palestijns VN-lidmaatschap te steunen

Commentaar Een Ander Joods Geluid: Een Ander Joods Geluid is van mening dat VN-lidmaatschap de diplomatieke en politieke positie van de Palestijnen in hun conflict met Israël aanzienlijk zou kunnen versterken, al is het maar omdat het geleidelijke erkenning inhoudt van hun zelfbeschikkingsrecht en de deur kan openen naar diverse andere VN-organisaties. Daarmee doorbreekt deze stap ook de knellende patstelling die er momenteel heerst in Israël en de Palestijnse gebieden. Het is in het belang van zowel Palestijnen als Israëli’s om deze te doorbreken. Onderhandelingen zijn immers gebaat bij meer gelijkwaardigheid tussen beide partijen. Het Palestijnse VN-lidmaatschap zet hiertoe een goede eerste stap.

3. De Nederlandse ambassade moet gevestigd worden in Jeruzalem

Commentaar Een Ander Joods Geluid: Of Jeruzalem wel of niet als de ongedeelde hoofdstad van Israël wordt gezien, kan worden beschouwd als de lakmoesproef voor de politieke opvattingen van een partij. Wil men onder de huidige politieke omstandigheden de eigen ambassade verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem, dan is dat strijdig met het scenario van een twee-statenoplossing waarbinnen Jeruzalem geldt als hoofdstad van zowel Israël als Palestina. Politieke partijen die dit voorstaan, negeren bovendien het internationaal recht, omdat ze hiermee voorbij gaan aan de status van Oost-Jeruzalem als bezet gebied.

4. Jeruzalem moet erkend worden als de ongedeelde hoofdstad van Israël

Commentaar Een Ander Joods Geluid: Het is opmerkelijk dat er politieke partijen zijn die ten aanzien van Jeruzalem het internationaal recht ondergeschikt maken aan een politiek-ideologische overtuiging. Zie ook het commentaar bij stelling 3.

5. De Palestijnen dienen Israël te erkennen als Joodse staat

Commentaar Een Ander Joods Geluid: Een Ander Joods Geluid vindt dat onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen in de eerste plaats dienen te gaan over de condities waaronder een volwaardige Palestijnse staat in het leven geroepen kan worden. Eén van de onderhandelingstactieken waarvan de huidige Israëlische regering, onder leiding van Benjamin Netanyahu, zich tegenover de Palestijnen bedient, is om vooraf eisen te formuleren die de agenda voor zulke onderhandelingen belasten met voorwaarden waaraan Palestijnen dienen te voldoen. Een erkenning van Israël als ‘Joodse staat’ is pas de afgelopen jaren als eis geformuleerd; met deze eis wordt de discussie verlegd. De eis tot erkenning van Israël als ‘Joodse staat’ is voor veel Palestijnen onaanvaardbaar, vanwege zorgen over de consequenties daarvan voor de Palestijnse minderheid in Israël (20% van de bevolking), en de gevolgen voor het Palestijnse Recht op Terugkeer, een van de punten die binnen vredesonderhandelingen uitonderhandeld dient te worden. Het concept ‘Joodse staat’ is overigens uitermate vaag - dient het in religieuze zin te worden opgevat of juist niet, en hoe verhoudt dit concept zich tot het ideaal van Israël als staat voor al haar, ook niet-Joodse, inwoners?

6. Er moet met alle Palestijnse partijen gepraat worden, dus ook met Hamas

Commentaar Een Ander Joods Geluid: Een Ander Joods Geluid is van mening dat er ook met Hamas dient te worden gepraat. Wij zien het als een misverstand om te concluderen dat ‘praten met Hamas’ zonder meer impliceert dat er onderhandeld moet worden met Hamas, dan wel verdragen moeten worden gesloten. Praten betekent in dit geval ‘contact leggen’, luisteren en de gelegenheid nemen eigen opvattingen over te brengen, kortom: diplomatie bedrijven. Welke uitkomst dat oplevert, staat dan ter beoordeling. Feit is dat Hamas diverse malen heeft laten blijken met een twee-statenoplossing te kunnen instemmen, mits daar in een referendum onder de Palestijnen een meerderheid voor te vinden is. Feit is ook dat Israël bij herhaling heeft verklaard dat het de contacten met de Palestijnse Autoriteit zal verbreken mocht het komen tot een Palestijnse eenheidsregering. Israël meent kennelijk geen baat te hebben bij een verenigde Palestijnse onderhandelingspartner.

Voor meer informatie over Hamas en de manier waarop Een Ander Joods Geluid de organisatie beziet verwijzen wij u graag naar ons dossier hierover.

7. Nederland moet er binnen de EU op aandringen het EU-Israël Associatieakkoord op te schorten bij voortdurende Israëlische rechtenschendingen

Commentaar Een Ander Joods Geluid: Artikel 2 van het Associatieakkoord voorziet in een stapsgewijze procedure tegen Israël in geval van mensenrechtenschendingen. Dat Israël zich aan dergelijke schendingen schuldig maakt, staat vast. Verschillende andere geassocieerde landen hebben echter ook een te betreuren staat van dienst als het gaat om mensenrechtenschendingen. De EU zou daarom niet consequent handelen als het deze procedure alleen tegenover Israël zou starten en tegelijk andere landen buiten schot zou laten. Zou de procedure gestart worden tegen alle in aanmerking komende landen, dan snijdt de EU ernstig in eigen vlees. Een Ander Joods Geluid trekt zodoende de conclusie dat het weinig realistisch is opschorting van het Associatieakkoord te eisen. Er zijn wel andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - de jaarlijkse bespreking met Israël in de Associatieraad waarin de EU met meer inzet dan tot heden de mensenrechtensituatie in de door Israël gedomineerde bezette gebieden aan de orde zou kunnen stellen. Politieke partijen zouden de voorhanden zijnde mogelijkheden dienen te inventariseren en vervolgens kunnen aandringen op gebruikmaking daarvan.

8. Israël dient te stoppen met de bouw en uitbreiding van nederzettingen in bezet gebied

Commentaar Een Ander Joods Geluid: Op twee partijen na zijn alle politieke partijen deze mening toegedaan, conform de standpunten van opeenvolgende Nederlandse regeringen en conform internationale standaarden. Een Ander Joods Geluid deelt de opvatting dat de nederzettingen illegaal zijn, en dat zij, naast de militaire bezetting door de Israëlische krijgsmacht, in feite een civiele vorm van bezetting representeren. Stoppen van uitbreiden, en stoppen met ‘legaliseren’ van ook volgens Israël illegale nederzettingen is echter niet voldoende om een einde aan de bezetting te maken; politieke partijen zouden een stap verder moeten durven gaan en moeten aangeven onder welke omstandigheden zij de bezetting als ’beëindigd’ wensen te beschouwen. Dat levert een fundamenteel andere benadering op dan die van ‘niet uitbreiden’ en kan helpen het denken over de bezetting een andere basis te geven.

9. Militair ingrijpen in Iran vanwege haar kernwapenprogramma is een optie

Commentaar Een Ander Joods Geluid: De gevolgen van een aanval op Iran door Israël laten zich moeilijk inschatten; de risico’s op een niet meer te beheersen escalatie waarin ook Hezbollah al dan niet uit vrije wil meegetrokken wordt, zijn niet denkbeeldig. Als Hezbollah zijn wapenarsenaal gebruikt, kan het dodental ook in Israël en Libanon snel oplopen, dat laatste mede ten gevolge van Israëlische vergeldingsaanvallen. Als Israël zich in dit ‘militaire avontuur’ stort en het loopt uit de hand is ook het gevolg voor de internationale positie van Israël zeer ongewis.

Veel meer gebaat dan bij kernwapens zouden alle betrokken landen zijn bij een kernwapenvrij Midden-Oosten. Voorlopig is ook dat een illusie: Israël heeft zelfs het bezit van haar eigen kernwapens, alom als vaststaand feit beschouwd, nog immer niet willen erkennen. De Nederlandse politieke partijen tonen weinig verbeeldingskracht als het aankomt op het genereren van ideeën over de-escalatie en niet-militaire opties; collectief steunen zij de door anderen bedachte economische en financiële sancties tegen Iran.