logo

Een Ander Joods Geluid: AOW-betalingen in bezet gebied

20-06-2016 18:57

PERSBERICHT

20 juni 2016

EAJG is voorstander van een vreedzaam samenleven van alle bevolkingsgroepen in Israël en Palestina in een vorm die volledig past binnen het internationaal recht en bovendien recht doet aan de historische en nationale wensen en belangen van beide partijen. De bezetting van Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en de Golanhoogte zien wij als het belangrijkste beletsel om tot vrede te komen en daarom wijzen wij de Israëlische bezetting af. Hiernaast onderschrijft EAJG de juridische analyse dat de bezette gebieden niet behoren tot het grondgebied van Israël. Deze analyse is staand beleid van de Nederlandse regering, de Europese Unie, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties.

Het zou de Nederlandse overheid sieren als men inzake de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden en de Golanhoogte de daad eens bij het woord voegt en aan Israël meedeelt dat Nederland de bezetting niet accepteert en er op geen enkele wijze diplomatieke, politieke of enig andere vorm van erkenning aan wenst te verschaffen.

Voor de Nederlanders met AOW-rechten geldt wat EAJG betreft het volgende: wie uit eigen vrije wil besluit deel uit te gaan maken van de Israëlische bezetting door zich te vestigen in bezet gebied, weet dat dit consequenties heeft. Niet alleen de kolonisten zelf hebben de consequenties te aanvaarden van vestiging in bezet gebied, allereerst moet de Nederlandse overheid hieraan de juiste juridische consequenties verbinden en daaromtrent bij betrokkenen geen valse verwachtingen wekken. Niemand kan onwetendheid voorwenden: er wordt in Israël en in de nederzettingen elk jaar uitgebreid feestelijk stilgestaan bij de gebeurtenissen van 1967 en het in dat jaar ingenomen grondgebied. Elke Israëli weet tevens dat deze gebieden in het buitenland niet worden erkend als behorende tot Israël.

Voor nieuwe gevallen zou EAJG daarom voorstander zijn van het gelijkheidsbeginsel. Wie kiest in bezet gebied te wonen, ontvangt minder AOW, volgens de normen die Nederland hiervoor hanteert en in andere gebieden ook uitvoert. De Nederlandse ambassade in Tel Aviv moet hierover duidelijke informatie geven.

Voor de bestaande gevallen vindt EAJG korting op de AOW niet opportuun waar het de kleine groep oorlogsslachtoffers betreft, meest hoogbejaarde Holocaust-overlevenden. Voor diegenen die geen Holocaust-overlevende zijn, gaan de regels gelden die Nederland ook voor bezet gebied elders ter wereld hanteert. Uit coulance kan Nederland wat EAJG betreft afzien van terugvordering van de teveel ontvangen AOW.

Rechtsgelijkheid is een rechtsbeginsel dat diep verankerd zit in de Nederlandse samenleving. Uitzonderingen maken op basis van schuldgevoel en politieke lobby acht EAJG zeer onwenselijk. De realiteit van de illegale Israëlische bezetting van Palestina mag niet verdoezeld worden met een beroep op leed van een beperkte categorie Holocaust-overlevenden. De Nederlandse regering kan haar diplomatieke activiteiten beter richten op pogingen een einde aan de bezetting te maken.

Laatste persberichten