Search
Close this search box.

Anbi status

Eenanderjoodsgeluid3

ANBI-status EAJG 

Stichting Een Ander Joods Geluid beschikt over de ANBI-status. Dit betekent dat uw donaties aan EAJG aftrekbaar zijn van de belastingen.

Beleid
Het beleid van EAJG kent een drietal uitgangspunten: 

 • Het is Joods om EAJG te zijn
  Een Ander Joods Geluid wil de stem zijn van die Joden, die zich actief willen inzetten voor het andere Israël vanuit hun verbondenheid met en daarom bezorgdheid over Israël, haar toekomst en haar voortbestaan. De achterban van Een Ander Joods Geluid maakt zich ernstige zorgen over de koers die de Israëlische regering vaart. Juist vanuit de waarde die zij toekent aan de Joodse humanitaire traditie en geschiedenis en vanuit haar onbehagen met een Israël, dat zegt te spreken en te handelen namens en in het belang van alle Joden in de wereld.
  Daarom is het van belang dat Een Ander Joods Geluid zich stevig wortelt in de Joodse gemeenschap, haar (Joodse) achterban uitbreidt en er voor zorgt dat haar opinies worden gedragen door zijn donateurs en ondersteuners.
 • De juiste informatie op de juiste plaats
  De informatie die Een Ander Joods Geluid verstrekt aan politici, journalisten, beleidsmakers en andere geïnteresseerden, wordt zeer op prijs gesteld. Onze factsheets geven accurate, duidelijke informatie op het goede moment. Maar met deze factsheets bereiken we lang niet iedereen die we willen bereiken. Daarom communiceren we via meer wegen nieuws, analyses en opinie. Dit houdt in dat we regelmatig actuele informatie leveren, via verschillende kanalen, afgestemd op de verschillende doelgroepen. In onze uitingen geven wij een stem aan het Andere Israël en kritische Joodse organisaties. De vorm wordt steeds aangepast aan de doelgroep, maar Een Ander Joods Geluid treedt steeds naar buiten met dezelfde, duidelijk geformuleerde opinie, gebaseerd op betrouwbare, feitelijke informatie.
 • Geen stem zonder draagvlak
  Het moge duidelijk zijn: Een Ander Joods Geluid is nergens zonder achterban. De boodschap die wij uitdragen moet worden gedragen door onze achterban. Dit betekent niet alleen dat donateurs en ondersteuners worden gevraagd naar hun mening, maar ook dat zij worden betrokken bij ons werk. Deze betrokkenheid kan vorm krijgen in vrijwilligerswerk, maar ook in steun voor acties, petities, etc.

Sleutelactiviteiten
EAJG zet zijn beleid om in de volgende lijnen van activiteit:

 • het maken van eigen ‘informatieproducten’, die actief onder publiek, pers en politiek worden uitgezet
 • aanwezigheid in de (sociale) media, door het schrijven van artikelen, het reageren op publicaties, deelname aan radio- en tv programma’s
 • publieksacties, al dan niet samen met andere organisaties, in het bijzonder gericht op het activeren van het publiek rond actuele gebeurtenissen en vanzelfsprekend de meer traditionele wijze van het organiseren van debatten of daarin deelnemen en het geven van spreekbeurten
 • politiek, het leggen en onderhouden van contacten met politici en beleidmakers, daar waar dit een toevoeging betekent aan onze andere ‘actielijnen’.

Doelgroepen
EAJG richt zich op pers, politiek en publiek. Daarbij besteedt zij in het bijzonder aandacht aan het bereiken van de Joodse gemeenschap en christelijke groepen en organisaties, die zich met Israël verbonden voelen en die niet vanzelfsprekend zicht hebben op of oog hebben voor het andere en betere Israël, maar tegelijkertijd wel een sleutelrol kunnen vervullen bij het beïnvloeden van de publieke opinie op dit vlak.

Draagvlak en achterban
EAJG is ook een ‘beweging’. Er is een achterban, die het draagvlak vormt van het ‘andere geluid’ en die ons steunt met het geven van donaties. Het is belangrijk dat wij deze achterban koesteren en bij ons werk betrekken. Wij doen dat door hen onze publicaties toe te zenden (op verzoek), enkele keren per jaar een speciaal achterbanbericht samen te stellen en hen te laten participeren in petities, bijeenkomsten en andere zaken waar wij als EAJG bij betrokken zijn.

Ook besteden wij veel zorg aan het reageren op berichten of vragen en commentaar uit de achterban, zoals dat binnenkomt via het reactieformulier op de site. Verder organiseren wij kleinschalige bijeenkomsten in huiselijke kring of op kantoor voor onze achterban, waarbij interessante sprekers een lezing houden over onderwerpen die in verband staan met het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Activiteiten
EAJG slaagt erin regelmatig zicht- en hoorbaar te zijn in publicaties, kranten, op radio en tv en in publieke debatten, naast haar publieke aanwezigheid met de eigen ‘kanalen’ van de Nieuwsbrieven, factsheets, website, Facebook en Twitter. EAJG registreert alle activiteiten ten behoeve van de verantwoording naar donateurs en geldgevers en om elk jaar te kijken in hoeverre gestelde doelen worden bereikt.

Werkorganisatie
EAJG heeft op dit moment twee personen die betaald werk verrichten, een freelancer en de directeur.

De directeur werkt op basis van een flexibel contract van gemiddeld 4 uur per week, tegen een bescheiden uurvergoeding. De freelancer werkt op dit moment 12 uur per week tegen een eveneens bescheiden uurvergoeding.

Verder wordt ons kantoorwerk soms ondersteund door enkele vrijwilligers en af en toe een stagiair. Stagiaires ontvangen een kleine maandvergoeding; vrijwilligers ontvangen, indien regulier beschikbaar, de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding.

Bestuur en Comité van Aanbeveling
Het bestuur bestaat thans uit zes leden. Bestuursleden zijn regelmatig betrokken bij de activiteiten van EAJG, bijvoorbeeld door optredens in de media. Aan één van de bestuursleden wordt een kleine maandelijkse vergoeding toegekend in verband met diens grote en tijdrovende rol in de woordvoering en publicaties van de stichting. Het Comité van Aanbeveling vervult voor EAJG een rol in het openleggen en onderhouden van contacten in voor EAJG relevante maatschappelijke sectoren en netwerken.

Inkomsten en uitgaven
De inkomsten van EAJG bestaan uit donaties van particulieren en bijdragen van maatschappelijke organisaties, deze laatste gekoppeld aan specifieke activiteiten of projecten. Het merendeel van de uitgaven van EAJG betreft de personele kosten. Een deel van de personele inzet moet worden besteed aan de werving en verantwoording van middelen. Regelgeving en eisen van geldgevende instellingen leiden soms tot werkzaamheden en dus kosten, die zich niet geheel verhouden tot de kleine omvang van onze stichting. Omdat wij te allen tijde professioneel, transparant en zorgvuldig willen zijn, zowel in onze uitingen als in onze interne werkzaamheden, zien wij deze kosten als onvermijdelijk, maar is wel het streven deze kosten zo beperkt mogelijk te houden.

Jaarrekening
Zie hier het ANBI-formulier voor 2023 en het formulier voor  2022.